Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás idegenforgalmi adó bevezetéséről

Tájékoztatás idegenforgalmi adó bevezetéséről

2020. november 13. péntek pmh

A helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: törvény) 1.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján Vizslás Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 10/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: helyi rendelet) 2021. január 1. napjától helyi iparűzési adót, építményadót, telekadót és idegenforgalmi adót vezetett be.
A törvény az idegenforgalmi adó vonatkozásában az alábbi szabályokat tartalmazza:
Az adókötelezettség, az adó alanya: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adómentesség
Az adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke: személyenként és vendég-éjszakánként 500.- Ft;
Az adó beszedésére kötelezett a fizetendő adót a szállásdíjjal együtt a szállásadó szedi be. A megfizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani. Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Vizslás Község Önkormányzat Adóhatósága

A tájékoztató letölthető PDF formátumban: Tájékoztatás idegenforgalmi adó.pdf

Bejegyzés navigáció

Előző bejegyzés Tájékoztató iparűzési adó, építményadó, telekadó bevezetéséről és bevallási kötelezettségrőlKövetkező bejegyzés NTAK – Már igényelhető az elmaradt foglalások utáni támogatás

 

Tájékoztatás helyi adóról szóló önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről

 

Tisztelt Adóalanyok!

2020. december 1 napján megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet.A Kormány rendelet értelmében:A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell.A települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.Vizslás Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 10/2020. (IX. 21.)önkormányzati rendeletével2021. január 1. napjátólhelyi iparűzési adót, építményadót és telekadót vezetett be, majd az azt módosító 14/2020. (X. 26.) önkormányzati rendeletével 2021. január 1. napjátólidegenforgalmi adót vezetett be.A fenti kormány rendelet előírásainak megfelelőenVizslás Község Önkormányzat polgármestere 19/2020. (XII. 08.)önkormányzati rendeletéveldöntött a a helyi adókról szóló, 10/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelet és annak módosításáról szóló, 14/2020 (X.26.) önkormányzati rendelethatályba nem lépéséről.

 

 

Fentiek értelmében tehát Vizslás községben 2021. január 1. napjátólnem lép hatálybaahelyi iparűzési adót, építményadót,telekadót,idegenforgalmi adótbevezető önkormányzati rendelet.

 

Vizslás Község Önkormányzat Adóhatósága

 

Csatolmány(ok):